Debian Security Advisories

Subscribe to Debian Security Advisories feed
Debian Security Advisories
Updated: 2 hours 40 min ago

DSA-4417 firefox-esr

24 March, 2019 - 00:00
security update

DSA-4416 wireshark

24 March, 2019 - 00:00
security update

DSA-4415 passenger

24 March, 2019 - 00:00
security update

DSA-4414 libapache2-mod-auth-mellon

23 March, 2019 - 00:00
security update

DSA-4413 ntfs-3g

21 March, 2019 - 00:00
security update

DSA-4412 drupal7

20 March, 2019 - 00:00
security update

DSA-4411 firefox-esr

20 March, 2019 - 00:00
security update

DSA-4410 openjdk-8

20 March, 2019 - 00:00
security update

DSA-4409 neutron

18 March, 2019 - 00:00
security update

DSA-4408 liblivemedia

17 March, 2019 - 00:00
security update

DSA-4407 xmltooling

12 March, 2019 - 00:00
security update

DSA-4406 waagent

12 March, 2019 - 00:00
security update

DSA-4405 openjpeg2

10 March, 2019 - 00:00
security update

DSA-4404 chromium

9 March, 2019 - 00:00
security update

DSA-4403 php7.0

8 March, 2019 - 00:00
security update

DSA-4402 mumble

5 March, 2019 - 00:00
security update

DSA-4401 wordpress

1 March, 2019 - 00:00
security update

DSA-4400 openssl1.0

28 February, 2019 - 00:00
security update

DSA-4399 ikiwiki

28 February, 2019 - 00:00
security update

DSA-4398 php7.0

28 February, 2019 - 00:00
security update

Pages

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้