Debian Security Advisories

Subscribe to Debian Security Advisories feed
Debian Security Advisories
Updated: 2 hours 54 min ago

DSA-4949 jetty9

4 August, 2021 - 00:00
security update

DSA-4948 aspell

1 August, 2021 - 00:00
security update

DSA-4947 libsndfile

30 July, 2021 - 00:00
security update

DSA-4946 openjdk-11

29 July, 2021 - 00:00
security update

DSA-4945 webkit2gtk

28 July, 2021 - 00:00
security update

DSA-4944 krb5

25 July, 2021 - 00:00
security update

DSA-4943 lemonldap-ng

23 July, 2021 - 00:00
security update

DSA-4942 systemd

20 July, 2021 - 00:00
security update

DSA-4941 linux

20 July, 2021 - 00:00
security update

DSA-4940 thunderbird

18 July, 2021 - 00:00
security update

DSA-4939 firefox-esr

14 July, 2021 - 00:00
security update

DSA-4938 linuxptp

13 July, 2021 - 00:00
security update

DSA-4937 apache2

8 July, 2021 - 00:00
security update

DSA-4936 libuv1

5 July, 2021 - 00:00
security update

DSA-4935 php7.3

5 July, 2021 - 00:00
security update

DSA-4934 intel-microcode

26 June, 2021 - 00:00
security update

DSA-4932 tor

18 June, 2021 - 00:00
security update

DSA-4933 nettle

18 June, 2021 - 00:00
security update

DSA-4931 xen

15 June, 2021 - 00:00
security update

DSA-4930 libwebp

10 June, 2021 - 00:00
security update

Pages

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้