ทำ HylaFax Client ใช้เอง

เอามาจาก ThaiLinuxCafe - debian : ทดลองติดตั้ง hylafax

ครั้งก่อนเรื่อง HylaFAX ที่ค้างเรื่องยังหา Client สำหรับลินุกซ์ดี ๆ ไม่ได้ เราจึงเอาที่เขาเขียนไว้แล้วมาปรุงต่อ เพื่อให้ใช้งานได้คล้ายกับ Whfc บนวินโดวส์

ซึ่งในการนี้ผมเลือก Pyla (เลือกเพราะเป็นไพธอน :) โดยเราเขียนเพิ่มแต่ส่วนที่จะทำหน้าที่เป็น daemon ที่จะคอยแลดูแพ็กเก็ตที่จะเข้ามาทางพอร์ต 5691 แค่นั้น

เริ่มด้วยว่า

ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น HylaFAX แล้ว ดูวิธีติดตั้งได้จากคราวก่อน

ติดตั้ง Pyla

$ sudo aptitude install python python-tk
$ wget http://www.teamsw.it/pyla/download/pyla1.1.7.1.tgz
$ tar xfz pyla1.1.7.1.tgz
$ sudo mv pyla /usr/local
$ /usr/local/pyla/pyla.py
-> ปรับตั้งโปรแกรม

ติดตั้งเครื่องพิมพ์เทียมให้ pyla

เอามาจาก Fun with CUPS and Pyla

หลักการคือเขาใช้ perl เขียนโปรแกรมทำหน้าที่เป็น socket คอยดูว่ามีข้อมูลเข้ามาทางพอร์ต 5691 หรือเปล่า ถ้ามี ก็จะเรียกใช้โปรแกรมนี้ซึ่งจะไปเรียกใช้ pyla อีกทีนึง

สร้างโปรแกรมเรียก pyla ชื่อ pyla-print เอาใส่ไว้ใน /usr/local/bin

$ sudo vi /usr/local/bin/pyla-print
#!/usr/bin/perl

# Daniel E. Markle 
# 20031114 Revision 0.1

# This program starts up a daemon which will watch for a postscript file
# coming in from CUPS, then launch pyla to send it as a fax.
# Use it with the socket://localhost:5691 URL in cups.

# Issues:
#  -security, make sure only localhost can see this port, it allows anyone
#   who can stream data to this port to popup pyla on your desktop
#  -must be ran as the user or the window may not pop up at the right
#   place, if at all

# ***CONFIGURE ME HERE

# Port to listen on, use socket://localhost: in cups
my $MY_PORT = 5691;

# Temporary file storage, this is a file not a folder
my $TMP_FILE_NAME = "/tmp/cupsfaxtemp";

# Path to pyla.py
my $PYLA_PATH = "/usr/local/pyla/pyla.py";

# Path to python binary
# use this one for Linux
my $PYTHON_PATH = "/usr/bin/python";
# use this one for OS X
#my $PYTHON_PATH = "/usr/bin/pythonw";

# ***END CONFIGURATION

# ----- You shouldn't need to touch anything beyond this point -----

use IO::Socket::INET;

# check to make sure we can use the temp file
open ( TMPFILE, ">", $TMP_FILE_NAME )
  or die "Can not open temp file $TMP_FILE_NAME, " .
  "check to make sure it is not owned by another user";
close ( TMPFILE );

if ( !(-e $PYLA_PATH) ) {
  die "I do not see pyla at $PYLA_PATH";
  }

my $data;
my $server = IO::Socket::INET->new (
  LocalPort => $MY_PORT,
  Type => SOCK_STREAM,
  Reuse => 1,
  Listen => 1
  ) or die "Could not start server process";
  
while ( my $job = $server->accept() ) {
  open ( TMPFILE, ">", $TMP_FILE_NAME );
  while ( <$job> ) {
   print TMPFILE $_;
   }
  close ( TMPFILE );
  close $job;
  `cat "$TMP_FILE_NAME" | "$PYTHON_PATH" "$PYLA_PATH" -i`
  }

ทำให้รันได้

$ sudo chmod 755 /usr/local/bin/pyla-print

สร้างโปรแกรมที่รันเป็น daemon คอยดูซ็อกเก็ต ชื่อ pyla-printd เอาใส่ไว้ใน /etc/init.d

$ sudo vi /etc/init.d/pyla-printd
#!/bin/sh

PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DAEMON=/usr/local/bin/pyla-print
NAME=pyla-print
DESC="Pseudo printer for Pyla"

test -x $DAEMON || exit 0

case "$1" in
    start)
        echo -n "Starting $DESC: "

        start-stop-daemon --start --quiet --pidfile /var/run/$NAME.pid \
            --chuid $USER --background --make-pidfile \
            --exec $DAEMON -- $DAEMON_OPTS

        echo "$NAME."
        ;;

    stop)
        echo -n "Stopping $DESC: "

        start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile /var/run/$NAME.pid \
            --oknodo

        echo "$NAME."
        ;;

    restart|force-reload)
        echo -n "Restarting $DESC: "

        start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile /var/run/$NAME.pid \
            --oknodo

        sleep 1

        start-stop-daemon --start --quiet --pidfile /var/run/$NAME.pid \
            --chuid $USER --background --make-pidfile \
            --exec $DAEMON -- $DAEMON_OPTS

        echo "$NAME."
        ;;

    *)
        N=/etc/init.d/$NAME
        echo "Usage: $N {start|stop|restart|force-reload}" >&2
        exit 1
        ;;
esac

exit 0

ทำให้รันได้ - สั่งรันเป็น daemon และให้เริ่มรันทุกครั้งที่เปิดเครื่อง

$ sudo chmod 755 /etc/init.d/pyla-printd
$ sudo /etc/init.d/pyla-printd restart
$ sudo update-rc.d pyla-printd defaults

ติดตั้งตัวจัดการเครื่องพิมพ์

$ sudo aptitude install cupsys-client

เพิ่มเครื่องพิมพ์เทียมให้ระบบ

$ sudo lpadmin -p pseudo-pyla -E -v socket://localhost:5691

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย จะมีเครื่องพิมพ์ฃื่อ psuedo-pyla ขึ้นมา ถ้าเราพิมพ์มาที่เครื่องพิมพ์ตัวนี้ เขาจะมาเรียกใช้ pyla ให้ส่งแฟกซ์เอง

ยังไม่เนี้ยบเหมือนมืออาชีพเขาทำกัน แต่ก็พอใช้งานได้แล้วครับ

Topic: 
Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้