gdb

เมื่อเราเริ่มเขียนโปรแกรมไม่ว่าภาษาอะไรก็ตาม มักมีผู้แนะนำเสมอว่าควรใช้งานดีบักเกอร์ควบคู่กันไปด้วย เพื่อใช้ศึกษาขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมว่าถูกต้องตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ หรือแม้กระทั้งตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมที่เกิดขึ้น สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัตการลินุกซ์แล้วมักจะรู้จักโปรแกรมดีบักเกอร์กันดีคือ GDB (The GNU Debugger)

การจะเริ่มใช้งาน GDB ได้นั้นต้องเริ่มตั้งแต่การคอมไพล์โปรแกรมเสียก่อนด้วยการเพิ่มออพชัน "-g" เข้าไปขณะคอมไพล์โปรแกรม ซึ่งมีตัวอย่างคอมไพล์ดังต่อไปนี้

gcc -g -c main.c
g++ -g -c reciprocal.cpp
g++ -g -o reciprocal main.o reciprocal.o
Taxonomy upgrade extras: 
Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้