customize

สมมุติว่าติดตั้งเดเบียนจาก debootstrap พร้อมทั้งทำ apt-proxy ไว้เรียบร้อยแล้ว

Topic: 
Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้