python

9.1 ศัพท์ (A Word About Terminology)
9.2 สโคปและเนมสเปซ (Python Scopes and Name Spaces)
9.3 แรกพบคลาส (A First Look at Classes)
9.4 หมายเหตุเรื่องคลาส (Random Remarks)
9.5 การสืบทอดคลาส (Inheritance)
9.6 ตัวแปรเฉพาะที่ (Private Variables)
9.7 ปกิณกะ (Odds and Ends)
9.8 ตัวยกข้อผิดพลาดก็เป็นคลาส (Exceptions Are Classes Too)
9.9 ตัวกระทำซ้ำ (Iterators)
9.10 เจนเนอเรเตอร์ (Generators)
9.11 เจนเนอเรเตอร์เอกซ์เพรสชั่น (Generator Expressions)

คลาสในไพธอนถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย มันเลยไม่ได้ป้องกันแน่นหนาแบบภาษาอื่น อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีคุณสมบัติของคลาสอย่างที่ควรเป็น


9.1 ศัพท์ (A Word About Terminology)

เพื่อให้เกิดความสุขสวัสดีทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน บทนี้จะใช้ทับศัพท์ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ :)

Taxonomy upgrade extras: 

8.1 ข้อผิดพลาดทางโครงสร้างประโยค (Syntax Errors)
8.2 สิ่งผิดปรกติตอนทำงาน (Exceptions)
8.3 การจัดการสิ่งผิดปรกติ (Handling Exceptions)
8.4 การป่าวสิ่งผิดปรกติ (Raising Exceptions)
8.5 สร้างชนิดสิ่งผิดปรกติเอง (User-defined Exceptions)
8.6 เก็บกวาดปิดท้าย (Defining Clean-up Actions)
8.7 การเก็บกวาดที่มีไว้ให้ (Predefined Clean-up Actions)

ข้อผิดพลาดมีสองแบบคือ ผิดทางโครงสร้างประโยค (syntax errors) หรือเกิดสิ่งผิดปรกติตอนโปรแกรมทำงาน (exceptions)


8.1 ข้อผิดพลาดทางโครงสร้างประโยค (Syntax Errors)

มือใหม่ต้องเจอทุกคน

>>> while True print 'Hello world'
 File "<stdin>", line 1, in ?
  while True print 'Hello world'
          ^
SyntaxError: invalid syntax

ในที่นี้คือตก : หลัง True

ข้อผิดพลาดแบบนี้ต้องตามไปแก้ในโค้ดอย่างเดียว


8.2 สิ่งผิดปรกติตอนทำงาน (Exceptions)

Taxonomy upgrade extras: 

7.1 การจัดรูปแบบเอาต์พุต (Fancier Output Formatting)
7.2 การอ่านเขียนไฟล์ (Reading and Writing Files)


7.1 การจัดรูปแบบเอาต์พุต (Fancier Output Formatting)

สามารถจัดรูปแบบได้สองแบบหลัก คือใช้ฟังก์ชัน และใช้ตัวกระทำ %

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชันแปลงเป็นตัวอักขระ str() ซึ่งให้คนอ่านง่าย หรือแปลงแบบดิบ repr() คือให้ระบบอ่าน (สามารถเขียนอีกแบบภายใต้เครื่องหมาย `...`)

>>> s = 'Hello, world.'
>>> str(s)
'Hello, world.'

>>> repr(s)
"'Hello, world.'"

>>> str(0.1)
'0.1'

>>> repr(0.1)
'0.10000000000000001'

>>> x = 10 * 3.25
>>> y = 200 * 200
>>> s = 'The value of x is ' + repr(x) + ', and y is ' + repr(y) + '...'
>>> print s
The value of x is 32.5, and y is 40000...

>>> # The repr() of a string adds string quotes and backslashes:
... hello = 'hello, world\n'
>>> hellos = repr(hello)
>>> print hellos
'hello, world\n'
Taxonomy upgrade extras: 

6.1 เพิ่มเติม (More on Modules)
6.2 มอดูลมาตรฐาน (Standard Modules)
6.3 ฟังก์ชัน dir() (The dir() Function)
6.4 แพกเกจ (Packages)

ธรรมชาติของการเขียนโปรแกรมแบบมือใหม่ (มือเก่าจะวางโครงสร้างก่อน) ก็คือหัดเขียนในแบบโต้ตอบก่อน ตามมาด้วยลงไฟล์จริง พอไฟล์ใหญ่ขึ้นก็ต้องอาศัยมอดูลเพื่อเอาไว้เก็บพวกฟังก์ชันที่ต้องเรียกใช้ซ้ำ ๆ กัน พูดง่าย ๆ คือมอดูลคือที่เก็บฟังก์ชันเพื่อให้เรียกใช้สะดวก

ใช้ประโยค import module_name ในการเรียกใช้

ชื่อมอดูลจะถูกเก็บไว้ในตัวแปรส่วนรวม (เฉพาะในมอดูล) ชื่อ __name__

สมมุติเราสร้างมอดูลเป็นไฟล์ชื่อ fibo.py (ให้อยู่ในไดเรกทอรีปัจจุบัน) มีเนื้อไฟล์ว่า

# Fibonacci numbers module

def fib(n):  # write Fibonacci series up to n
  a, b = 0, 1
  while b < n:
    print b,
    a, b = b, a+b
Taxonomy upgrade extras: 

5.1 ลิสต์อีกที (More on Lists)
5.2 ประโยค del (The del statement)
5.3 ทูเปิล (Tuples and Sequences)
5.4 เซ็ต (Sets)
5.5 ดิกชันนารี (Dictionaries)
5.6 เทคนิคการวนรอบ (Looping Techniques)
5.7 เงื่อนไข (More on Conditions)
5.8 น้ำหนักของข้อมูลแบบลำดับ (Comparing Sequences and Other Types)

บทนี้จะอธิบายเทคนิคการใช้งานข้อมูล


5.1 ลิสต์อีกที (More on Lists)

เวลาใช้งานจริง เราจะใช้ลิสต์มากหน่อย เพราะมันเปลี่ยนแปลงค่าได้ เลยทำให้มีเมธอดของลิสต์เยอะหน่อย

append(x)
เติมสมาชิกต่อท้ายลิสต์ มีค่าเทียบเท่า a[len(a):] = [x]
>>> a=[1,2,3]
>>> a.append(4)
>>> a
[1, 2, 3, 4]
extend(L)
ยกลิสต์ L ทั้งยวง ไปขยายต่อท้าย a คือ a[len(a):] = L
>>> a=[1,2,3]
>>> L=[4,5,6]
Taxonomy upgrade extras: 

4.1 ประโยค if (if Statements)
4.2 ประโยค for (for Statements)
4.3 ฟังก์ชัน range() (The range() Function)
4.4 คำสั่ง break และ continue และวลี else สำหรับการวนรอบ (break and continue Statements, and else Clauses on Loops)
4.5 คำสั่ง pass (pass Statements)
4.6 นิยามฟังก์ชัน (Defining Functions)
4.7 เพิ่มเติมเรื่องฟังก์ชัน (More on Defining Functions)

เมื่อกี้ได้รู้จักคำสั่ง while แล้ว บทนี้เรามารู้จักคำสั่งควบคุมให้มากขึ้น


4.1 ประโยค if (if Statements)

>>> x = int(raw_input("Please enter an integer: "))
>>> if x < 0:
...   x = 0
...   print 'Negative changed to zero'
... elif x == 0:
...   print 'Zero'
... elif x == 1:
...   print 'Single'
... else:
...   print 'More'
...
Taxonomy upgrade extras: 

3.1 ใช้งานเป็นเครื่องคิดเลข (Using Python as a Calculator)
3.2 ลองเขียนสักสคริปต์นึง (First Steps Towards Programming)

ตัวอย่างจะใช้เครื่องหมาย # แทนคอมเมนต์ เช่น

# this is the first comment
SPAM = 1         # and this is the second comment
             # ... and now a third!
STRING = "# This is not a comment."


3.1 ใช้งานเป็นเครื่องคิดเลข (Using Python as a Calculator)

3.1.1 ตัวเลข (Numbers)

ในโหมดโต้ตอบ เราใช้แทนเครื่องคิดเลขได้เลย เช่น

>>> 2+2
4

>>> # This is a comment
... 2+2
4

>>> 2+2 # and a comment on the same line as code
4

>>> (50-5*6)/4
5

>>> # Integer division returns the floor:
... 7/3
2

>>> 7/-3
-3

กำหนดค่าให้ตัวแปรด้วย = ตามปกติ

>>> width = 20
>>> height = 5*9
>>> width * height
900

กำหนดค่าทีละหลายตัวแปรพร้อมกันก็ได้

>>> x = y = z = 0 # Zero x, y and z
>>> x
0
Taxonomy upgrade extras: 

2.1 เรียกใช้ตัวแปลบรรทัดคำสั่ง (Invoking the Interpreter)
2.2 ตัวแปลคำสั่งและสภาพแวดล้อม (The Interpreter and Its Environment)


2.1 เรียกใช้ตัวแปลบรรทัดคำสั่ง (Invoking the Interpreter)

ในเดเบียนตัวโปรแกรมไพธอนจะอยู่ที่ /usr/bin/python ซึ่งจะเป็นลิงก์โยงไปหาตัวไพธอนรุ่นที่เราติดตั้งจริง ๆ เช่น

$ which python
/usr/bin/python
$ ls -l /usr/bin/python
lrwxrwxrwx 1 root root 9 2006-12-26 19:18 /usr/bin/python -> python2.4

จะเห็นว่ารุ่นของไพธอนตามตัวอย่าง เป็นรุ่น 2.4

ซึ่งไดเรกทอรี /usr/bin จะอยู่ในพาธการค้นหาโปรแกรมอยู่แล้ว ดังนั้นเราสามารถเรียกใช้ได้ง่าย ๆ ว่า

$ python

สำหรับลินุกซ์ดิสโทรอื่นก็คล้าย ๆ กัน

Taxonomy upgrade extras: 

ไพธอนเป็น ...

Taxonomy upgrade extras: 

Pages

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้